Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на изменение и допълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.

Информираме Ви, че в изпълнение на чл.19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на енергетиката ще проведат консултации с обществеността по изготвеното заданието за обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на изменение и допълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г., включващо нови приоритети по Фонда за справедлив преход, разработени чрез Териториални планове за справедлив преход на Р. България (ТПСП) за регионите на ниво NUTS 3 - Стара Загора (и прилежащи общини), Кюстендил и Перник. Изменението и допълнението на ПРР 2021-2027 и териториалните планове за справедлив преход попадат в обхвата на областите по чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и са предмет на задължителна екологична оценка.

Съгласно чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове  и програми (НУРИЕОПП), е изготвено Задание за обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на изменение и допълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. (ПРР 2021-2027), включващо нови приоритети по Фонда за справедлив преход, разработени чрез Териториални планове за справедлив преход на Р. България (ТПСП) за регионите на ниво NUTS 3 - Стара Загора (и прилежащи общини), Кюстендил и Перник

  1. Информация за възложителя:

За Министерство на регионалното развитие и благоустройството:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17-19;

Лице за контакт: Петя Димова – главен експерт в отдел “Координация и оценка“, ГД СППРР, МРРБ

Пълен пощенски адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“, №215, ет.8

Телефон/факс/ел. поща (е-mail): телефон – 02/9405 292, PDimova@mrrb.government.bg

 

За Министерство на енергетиката:

Министерство на енергетиката, гр. София, ул. „Триадица” № 8

Лице за контакт: Александър Давидов - началник отдел „ЕБСПСП“, Дирекция  ЕСПУЕР, МЕ

Пълен пощенски адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 8

Телефон/факс/ел. поща (е-mail): 02/92 63 134 / a.davidov@me.government.bg

 

 

  1. Основание за изготвяне на програмата и плановете:

Програма Развитие на регионите 2021-2027 г.

Програмата за „Развитие на регионите“ е разработена в съответствие с член 22 от проекта на Регламента за общоприложими разпоредби (РОР). Програмата ще се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие, включително ИТИ, с цел постигане на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог между различни заинтересовани страни и подхода за интегрирано териториално развитие.

Основната цел на ПРР 2021-2027 и в частност на политиката на регионалното развитие в България е да създаде жизнени, икономически силни и устойчиви региони като отговор на неблагоприятните демографски тенденции и задълбочаване на между- и вътрешнорегионалните различия. С предвидената подкрепа на дейности по Фонда за справедлив преход от ПРР 2021-2027 ще се допринесе за постигане на целите на трите териториални плана за справедлив преход.

Основание за изготвяне на ТПСП

Съгласно Регламент (ЕС) 2021/1056 за създаване на Фонда за справедлив преход, държавите членки изготвят съвместно със съответните местни и регионални органи един или повече териториални планове за справедлив преход, които обхващат една или повече засегнати територии, отговарящи на региони от ниво 3 по NUTS, или части от тях.

ЕК е идентифицирала два региона в България, засегнати от прехода към неутралнa по отношение на климата икономика във връзка със Зелената сделка. Тези два региона са посочени в Приложение D bis към Националния доклад за Република България на Европейската комисия за 2020 г. в рамките на Европейския семестър, който отчита двата най-засегнати региона на ниво NUTS 3, що се отнася до въгледобива и производство на енергия от въглища. По-конкретно тези два региона са разположени в Маришкия басейн, област Стара Загора, и в община Бобов дол, област Кюстендил, разположени съответно в Югоизточния и Югозападния район на ниво NUTS 2 на Република България.

С Протоколно решение № 8 на Министерски съвет от 27 февруари 2020 г. беше даден мандат за започване на преговори за разширяване на регионите, включени в проекта на Приложение D bis към Националния доклад за България на Европейската комисия за 2020 г. в рамките на Европейския семестър. Въз основа на това Протоколно решение, Перник е включен като допустим регион на ниво NUTS 3 по Механизма за справедлив преход.

Основната цел на Механизма за справедлив преход и в частност на Фонда за справедлив преход е да бъдат подпомагнати териториите, изправени пред сериозни социално-икономически предизвикателства, произтичащи от прехода за постигане на целите на ЕС за 2030 г. в областта на енергетиката и климата и на неутрална по отношение на климата икономика на ЕС до 2050 г., въз основа на Парижкото споразумение. Подкрепяните от Фонда за справедлив преход действия следва да допринасят пряко за смекчаване на въздействието на прехода чрез намаляване на отрицателното въздействие върху заетостта и чрез финансиране на диверсификацията и модернизирането на местната икономика.

Териториалните планове за справедлив преход имат за цел да представят очертания на процеса на преход на Република България до 2030 г. и да определят най-засегнатите територии, които се нуждаят от подкрепа при реализирането на този преход. Планът на всяка област следва да представя социалните, икономически и екологични предизвикателства и да идентифицира нуждите от икономическа диверсификация, преквалификация и възстановяване на околната среда при отчитане на спецификите.

 

  1. Период на действие и етапи на изпълнение на Програмата и Плановете

ПРР е изготвена за периода 2021-2027 г. с допустимост на разходите между 01.01.2021 г. и 31.12.2027 г.

 

Териториалните планове за справедлив преход ще бъдат изпълнявани до 2030 г., като допустимостта на разходите по Механизма за справедлив преход е в периода 2021 – 2027 г.

 

  1. Териториален обхват

Териториалният обхват на ПРР 2021-2027 г. е национален. В обхвата на ПРР 2021-2027 попадат всички градски общини на територията на Р. България, а по Фонда за справедлив преход регионите на ниво NUTS 3 - Стара Загора (и прилежащи общини), Кюстендил и Перник

Териториалните планове за справедлив преход обхващат регионите на ниво NUTS 3 - Стара Загора (и прилежащи общини), Кюстендил и Перник.

 

  1. Срок за изразяване на становища: 10 дни от публикуване на настоящето съобщението.

 

  1. Начин за изразяване на становищата: Вашите коментари и становища по заданието за обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка можете да представяте в срок до 24.10.2022 г.  на официалния адрес на МРРБ и МЕ, както и в електронен вид на e-mail адрес: oprd@mrrb.government.bg/ и a.davidov@me.government.bg

 

За становищата изпратени на пощенския адрес на МРРБ и МЕ – гр. София, е валидна датата на входящия номер издаван от деловодството на МРРБ и МЕ.

 

Файлови документи