ОИЦ – Монтана отчете пред медиите работата си от началото на годината

Работна среща с медиите за отчитане на дейността си от началото на годината проведе Областният информационен център в Монтана.

Годишният цикъл от информационни срещи на Центъра за 2022 г. се проведе на два етапа. В рамките на първия етап през месец май в осем от общините от областта експертите се срещнаха с представители на териториалните администрации, неправителствени организации и бизнеса, както и със заинтересовани граждани, пред които представиха отворената за кандидатстване подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. В събитията взеха участие и представители на МИГ – Лом и МИГ –  Берковица и Годеч, които споделиха своя опит и добри практики.

В срещите от втория етап, които се проведоха в общините Берковица и Лом на 30 август и 1 септември, експертите представиха индикативната годишна работна програма на Програма „Развитие на човешките ресурси 2021 – 2027“ и актуални и предстоящи процедури по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

През периода Областният информационен център в Монтана взе активно участие и в няколко външни инициативи. На 24 февруари в Областната администрация в Монтана бе организиран Ден на европейската индустрия, част от Националния бизнес форум, който се провежда в Седмицата на Европейската индустрия 2022 по инициатива на Европейската комисия. На него управителят на Центъра Александрина Здравкова изнесе презентация на тема „Цифров и зелен преход съгласно програмите от Споразумението за партньорство за програмен период 2021 – 2027 година“.

ОИЦ – Монтана бе поканен и от Регионалното управление на образованието в Монтана да участва през месец март в Ден на STEM професиите, където представи процедурата „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“, и мерките в подкрепа на професионалното образование през новия програмен период.

На 11 май Центърът прие ученици от Професионалната гимназия по техника и електротехника в Монтана в рамките на инициативата „Мениджър за един ден“ на „Джуниър Ачийвмънт“ – България.

През първите девет месеца на годината офисът на ОИЦ – Монтана е посетен от 163 души, а зададените въпроси са 156. Повечето посетители се интересуват от възможностите за финансиране, свързани с енергийната ефективност.

Областният информационен център извършва месечен медиен мониторинг на 14 регионални издания, съгласно който от началото на годината до края на месец септември публикациите, свързани с Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), са 351, а конкретно с Центъра в Монтана – 12.

Част от функциите на ОИЦ – Монтана са и проверките на въведените в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България (ИСУН 2020) процедури на Местни инициативни групи. От началото на годината са проверени общо 5 такива: 2 на МИГ – Берковица и Годеч и 3 на МИГ – Лом.

В изпълнение на Националната комуникационна стратегия поканите от бенефициентите от областта за публични информационни събития по проекти, финансирани със средства от ЕСИФ, са 13.

Съгласно Годишния план на Областен информационен център – Монтана до края на годината остава да бъде проведена последната среща от годишния информационен цикъл. На нея в Монтана ще бъде представена приетата през септември Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападния регион за планиране за 2021 – 2027 г.

В периода 14 ноември – 16 декември предстои да бъде организирано и събитие от общата кампания на националната мрежа от Областни информационни центрове. Неговата цел е представяне на новите програми, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021 – 2027 г., и популяризиране на националната законодателна рамка за новия програмен период.

В края на годината ще се проведе и още една работна среща с медиите.