Становище по екологична оценка № 15-7/2022 г. от Министерство на околната среда и водите за Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.