ОИЦ – БУРГАС ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ЖУРНАЛИСТИ

Областен информационен център – Бургас организира поредната си годишна работна среща с представители на местни и национални медии. Темата на събитието бяха енергийната политика, заложена в програмен период 2021-2027 и популяризиране на проекта в помощ на гражданите и бизнеса Енергиен офис, разработен от Общината.

В първия панел на срещата Експертът на ОИЦ Ана Янчева представи енергийните концепция и дейности, които ще бъдат подкрепени от Програмите, като фокусът беше насочен основно към  „Развитие на регионите“ и „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

По ПРР 2021-2027 в 50-те градски общини, обърна внимание г-жа Янчева, са заложени енергоспестяващи интервенции чрез инструмента ИТИ. За прилагането му в програмата е предвиден ресурс от 365 млн.лв., който да покрие  всички видове мерки за енергийна ефективност в сградите като конструктивно укрепване, климатизация, интегрирани инсталации за възобновяема енергия на място, оборудване за съхранение на енергията, оборудване за съхранение на енергията, оборудване за зареждане на електромобили, цифровизация на сградите и др. системи за отопление. Експертът припомни на присъстващите и предстоящите функции на ОИЦ при реализирането на концепцията на  Интегрираните териториални инвестиции, като активна част от звената за медиация и публични консултации.

Г-жа Янчева запозна аудиторията с приоритет 2 „Кръгова икономика“ на ПКИП 2021-2027, насочена към подкрепа на бизнеса, и заложената специфична цел за насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите парникови газове в МСП и големите предприятия, като мерките за постигането и предстои да бъдат оповестени.

Във вторият панел на събитието Ивайло Трендафилов, експерт в Община Бургас и ръководител на Енергийния офис, представи целите и специфичните дейности, реализиращи се по проекта. Бяха отчетени положителните ефекти от създаването му през месец март т.г. до момента, през организираните обучения за домоуправители на жилищни сгради в Бургас и срещи по места със сдруженията на собствениците. На следващия етап от функционирането на Енергийния офис, съобщи г-н Трендафилов, предстои повишаване на експертния потенциал на служителите и разширяването на обхвата на предлаганите услуги  в т.ч.  изготвяне на обследвания за енергийна ефективност.

Особен интерес журналистите проявиха към инициативата по заснемане на градовете София и Бургас, осъществявана с финансиране по проект  „Слънчеви градове“, целяща оценка на слънчевия потенциал на покривните пространства, която да улесни домакинствата и бизнеса при проектиране и инсталиране на фотоволтаични централи.

 

 

Областен Информационен Център – Бургас: тел.: 056/ 826 136, e-mail: oic.burgas@gmail.com;  адрес: ул. Княз Александър Батенберг 28 /Бизнес инкубатор/; web: www.eufunds.bg, www.burgas.bg; FB страница: Областен информационен център - Бургас