СЕДЕМНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПДУ

„Европа се намира на кръстопът, имаме безпрецедентни предизвикателства, но и уникални възможности. Много кризи – COVID-19, войната в Украйна, енергийната криза, най-голямата рецесия след Втората световна война, но и цифрова революция. Това показва, че публичната администрация трябва да направи организационна, технологична и културна трансформация, за да бъде в крак с времето.“ каза във встъпителните си думи г-жа Еманюел Гранж (Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия) по време на Седемнадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПДУ, проведено онлайн на 21 ноември 2022 г. Тя заяви, че сега, повече от всякога, не можем да си позволим България да изгуби дори едно евро от предвидените средства и че са необходими допълнителни усилия не само от Управляващия орган, който прави много за справяне със ситуацията, но и от бенефициентите, от хората вземащи решения и от членовете на Комитета.

От началото на програмата до средата на м. ноември, тази година, по ОПДУ са отворени 67 процедури, по които са договорени средства в размер на 536,6 млн. лв. или 97,8 % от финансовия план на програмата, стана ясно от представения напредък. От сключените 703 договора над половината са приключили успешно, в изпълнение са 37,3 %, а останалите са изтекли или прекратени. Към 15.11.2022 г. общо верифицираните разходи по програмата са на стойност 402,8 млн. лв. (или 73,4% от финансовия план на ОПДУ), като Управляващият орган очаква от Сертифициращия орган да одобри подадения на 11.11.2022 г. доклад по сертификация на стойност 63.4 млн. лв., с което не се очаква загуба на средства за 2022 г.

За пръв път на членовете на Комитета бе представена и Програма „Техническа помощ“ за програмен период 2021 – 2027 г. Инвестициите по нея, в размер на над 121 млн. евро, съсредоточени върху укрепването на административния капацитет на националните органи, бенефициентите и партньорите по програмата, ще допринесат за ефективното и координирано изпълнение на политиката на сближаване в България. Програмата поставя акцент върху засилването на партньорството между заинтересованите страни като основен принцип за повишаване на ефективността на усвояването на средствата от ЕС в България. Тя ще подкрепя и действия за оптимизиране функционирането на системата за управление и контрол. Предвижда се по програмата да бъде финансирана Академия за фондовете на ЕС за повишаване на знанията в хоризонтални/междусекторни области чрез обучения, работа в мрежи, споделяне на добри практики и научени уроци. Мерките включват още: по-нататъшно развитие на ИСУН, като основен инструмент за събиране, обобщаване и анализиране на данни; развитие на култура за извършване на оценки в публичната администрация; прозрачност и видимост на финансираните от ЕС дейности, осигурени чрез целенасочени мерки и пряко участие на мрежата от 27 Областни информационни центъра.

Седемнадесетото заседание завърши с демонстрации в реално време на разработени по проекти системи и платформи от страна на бенефициентите.

Комисия за регулиране на съобщенията представи Проект BG05SFOP001-1.010-0001 „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, като направи демонстрации на механизма за измерване на качеството на услугата за достъп до интернет, предоставяна чрез фиксирани и мобилни мрежи, на инструмента за сравнение на тарифи на услуги, който осигурява прозрачност на предлаганите цени и тарифи на електронни съобщителни услуги и дава възможност на потребителите да сравняват и оценяват услугите по отношение на цените и условията за предоставянето им и на механизма за ограничаване на регистрираните случаи на несъзнателен роуминг на територията на Република България.

Комисията за защита на конкуренцията демонстрира новия информационен портал на КЗК и обновеният публичен регистър и информационна система на КЗК създадени по Проект BG05SFOP001-1.014 „Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията“.

По Проект BG05SFOP001-2.016-0002 „Е - Натура 2000 - развитие на Единната информационна система за НАТУРА 2000“, Министерството на околната среда и водите демонстрира публично приложение на надградената Единна информационна система за мрежата Натура 2000 и новото публично приложение за достъп до отворени данни за мрежата Натура 2000. Мобилно приложение за публична информация и мобилен достъп до справочни услуги от системата за мрежата Натура 2000 е достъпно за Android и за iOS.

В заседанието взеха участие представители на Европейската комисия, публичната администрация, съдебната система и неправителствения сектор. Всички направени презентации са публикувани в секцията на КН на ОПДУ на единния информационен портал на следния линк.