Списък на кандидатите - юридически лица с нестопанска цел, допуснати за участие в Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Във връзка с т. 6 от Процедурата за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитетa за наблюдение за програмен период 2021-2027, Министерство на труда и социалната политика публикува списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати.

В срок до 10 работни дни след получаване на поканата, допуснатите кандидати следва да уведомят главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ писмено по официален път на адрес гр. София, ул. „Триадица“ № 2, Министерство на труда и социалната политика и на електронен адрес mchrd@mlsp.government.bg за излъчените представители и техните заместници за всяка една група юридически лица, като представят доказателства за общо одобрение.