ОИЦ-ТЪРГОВИЩЕ ПРЕДСТАВИ НОВАТА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ОПАКА

Приоритетите и дейностите, които ще финансира новата Програма „Образование“ представи във вторник екипът на Областния информационен център в Търговище. Информационната среща се проведе с ръководството и педагогическите специалисти от СУ "Васил Левски" в град Опака.

От мултимедийната презентация на експертите на ОИЦ – Търговище учителите се запознаха с акцентите на Програма „Образование“, която е един от основните инструменти за подкрепа на реформите в образователната система. Програмата е първата одобрена от Европейската комисия за програмния период 2021-2027 г.  Нейният бюджет е близо 1,9 млрд. лв., тя ще се финансирана от Европейския социален фонд + и от държавния бюджет.

Чрез нея ще бъдат подкрепени дейности за насърчаване на равния достъп на всички деца и ученици до качествено и приобщаващо образование. За да се намали процентът на отпадане от училище са разписани мерки, съсредоточени върху уязвимите и маргинализирани общности.

За подобряване качеството на образованието се предвижда широко въвеждане на дигитално образователно съдържание, повишаване на дигиталните компетенции и умения на педагогическите специалисти, учениците и родителите. Ще се насърчава въвеждането на иновативни учебни програми и съдържание и ще се подкрепя изявата на талантите на учениците. Програмата цели подобряване на връзката на образованието  с нуждите на пазара на труда, затова ще се инвестира в модернизиране на системите на дуалното обучение.

През програмния период 2021-2027 г. ще се насърчават проекти по подхода Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). По него ще изпълняват партньорски проекти с образователните институции, неправителствени организации, общини, бизнес за разрешаването на наболели проблеми на местно и регионално ниво, стана ясно по време на срещата. Така напр. ще може да се кандидатства за допълнителни обучения на деца и ученици за общуване в мултикултурна среда, обучения на родители, ограмотяване на възрастни, със създаване на заетост и др.

Училищното ръководство прояви интерес и към възможностите за изграждане на инфраструктура за бъдеща STEM среда - лаборатории и високотехнологично оборудвани класни стаи. Общинските училища могат да получат средства за подобряване на материалната си база и енергийно обновяване на сградите по отворената за кандидатстване процедура „Модернизация на образователна среда“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектно предложение следва да бъде подадено от местната община до 20 януари 2023 г., обясниха експертите на Областния информационен център.