ДИЗАЙН НА АКАДЕМИЯТА ЗА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС

На 24 януари 2023 г. по покана на г-н Атанас Пеканов – заместник-министър-председател по управление на европейските средства, г-жа Ирена Първанова – ръководител на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ“ за програмен период 2021-2027 г. и г-н Павел Иванов – директор на Института по публична администрация се проведе първата среща за разработване на първоначалния дизайн на Академия за фондовете на ЕС. "Управлението на средствата от ЕС изисква сериозен административен капацитет. Институциите трябва да са по-силни и по-подготвени от бенефициентите, за да могат да отговарят на непрекъснатите нормативни промени." - с тези думи вицепремиера по еврофондовете, приветства участниците в срещата.

Академията ще даде възможност на служителите от Управляващите органи на програмите от Споразумението за партньорство, регионалните и местни участници и организациите, изпълняващи финансови инструменти, както и на ключови групи бенефициенти по програмите (вкл. общини) да повишат знанията си по хоризонтални/междусекторни области чрез обучения, работа в мрежи, споделяне на добри практики, научени уроци и др.

За постигне на по-висока добавена стойност при управлението на еврофондовете, е отчетена необходимост от подобрения в стабилността и качеството на административния капацитет за изпълнение на фондовете на ЕС в България. Това е процес върху който трябва да се въздейства постоянно и целенасочено. Академията за фондовете на ЕС ще представлява комплекс от систематизирани дейности целящи повишаването на капацитета на служителите на хоризонталните нива в рамките на Системата за управление на европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021-2027.

Тази първа среща по инициативата постави основите на Академията чрез участието и в партньорство с част от ангажираните страни – Управляващите органи на програмите за програмен период 2021-2027 г. и централните хоризонтални органи за управление на евросредствата.

Предстои втора среща – с общините и Националното сдружение на общините в Република България.

 


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

На национално ниво, Институтът за публична администрация, с подкрепата на централните хоризонтални органи и други организации, ще развие Академия за фондовете на ЕС чрез:

→   Събиране и структуриране на информация за обучително съдържание чрез анализи, проучвания, обобщаване на данни, примери за добри практики и др.

→   Разработване на обучителни модули, въз основа на оценка на базовите компетенции на целевите групи, и осигуряване на лектори от съответните администрации, отговорни за ключови хоризонтални теми като: финансови инструменти, обществени поръчки, намаляване на броя и тежестта на нередностите, вкл. измами и корупция, одит,  координация на средствата от фондовете на ЕС, режими на помощ и др.

→   Провеждане на обучения за различните аспекти на европейския зелен пакт, приет на 11 декември 2019 г. като пътна карта за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС, чрез превръщане на предизвикателствата в областта на климата и околната среда във възможности във всички области на политиката, като се гарантира, че преходът е справедлив и приобщаващ за всички

→   Провеждане на обучения и последваща оценка в специализирана електронна среда на нивото на компетенции

→   Регулярен анализ на резултатите от оценяването, проучване дали се използват придобитите знания; актуализиране на обучителното съдържание, съобразно получената обратна връзка.

 


Информация за Програма „Техническа помощ“ може да намерите на:

https://www.eufunds.bg/bg/opgg/term/368