Нова процедура по Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027г. е отворена за кандидатстване

Приоритет 3 „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“

Нова процедура по Програма "Транспортна свързаност"  2021 -2027 г. е отворена за кандидатстване.

Очакват се да постъпят проектни предложения по приоритет 3 „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“ на Програма „Транспортна свързаност” 2021-2027 г., процедура № BG16FFPR001-3.001 - „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“.

По процедурата са определени следните конкретни бенефициенти: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”,Изпълнителна агенция „Морска администрация”, Агенция „Пътна инфраструктура”.

Подаването на проектните предложения се извършва чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и електронно подаване на формуляра чрез модула „Е-кандидатстване на информационната система ИСУН на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 31.10.2029 г.

 

Files: