Информационен ден по процедура BG05SFPR001-3.004 „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие в информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-3.004 „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“ по приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на Програма „Образование“.

Основната цел на процедурата е насърчаване на иновативното и интердисциплинарното обучение на докторанти за постигане на по-високо качество на преподаването и научните резултати и подпомагане процеса на развитие на иновативна икономика с фокус върху Индустрия 5.0 и/или зеления преход и/или син растеж и/или областите на ИСИС и регионалните потребности на пазара на труда.

Допустими кандидати и партньори по цитираната процедура са висши училища и научни организации с право да провеждат обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, а допустими асоциирани партньори са национално представителни организации на работодателите и национално представителни организации на работниците и служителите; предприятия; публични организации; НПО; научноизследователски центрове, в т.ч. Центрове за компетентност и Центрове за върхови постижения.

В рамките на кампанията експерти от Управляващия орган на Програма „Образование“ ще представят изискванията по Насоките за кандидатстване по процедурата.

Информационният ден ще се проведе онлайн на 20.02.2024 г., вторник, от 10:00 часа, в платформата Zoom.

При проявен интерес, заинтересованите лица могат да се регистрират на следния линк, в срок до 19.02.2024 г.:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkfuGgqD0oEtZcknjEPUlRav-aMxv2FS4q

Повече информация за регистрацията и участието в събитието може да намерите в прикачените по-долу документи.

За допълнителни уточнения и въпроси по отношение на провеждане на онлайн информационния ден, може да се свържете с Нели Георгиева, държавен експерт в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“, ИАПО, e-mail: n_georgieva@mon.bg, Нели Първанова, старши експерт в дирекция „Администрация и управление“, ИАПО, e-mail: n.parvanova@mon.bg и Маргарита Джоганова, главен експерт в дирекция „Администрация и управление“, ИАПО, e-mail: m.dzhoganova@mon.bg.

Допълнителна информация за процедура BG05SFPR001-3.004 „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“ ще намерите на интернет страницата на ИАПО, раздел „Процедури“, рубрика „Процедури, отворени за кандидатстване“ – https://sf.mon.bg/?go=page&pageId=363, както и в Информационната система за управление и наблюдение ИСУН - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и на Единния информационен портал на европейските фондове при споделено управление: https://www.eufunds.bg/bg/opseig/term/246.