Важно за бенефициентите по ПОС 2021-2027 г.

Често допускани грешки/нарушения по закона за обществените поръчки и закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление, при изпълнение на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ предоставя указания и препоръки за постигане от бенефициентите на законосъобразен подход при подготовка, провеждане и възлагане на поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ) и подзаконовите им нормативни актове в изпълнение на проекти финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” и Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Документът с указанията и препоръките може да видите тук.