BG16FFPR002-4.003 „Мониторинг и прилагане на мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси“

УО на ПОС 2021-2027 г. обяви процедура „Мониторинг и прилагане на мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси“

Управляващият орган на Програма "Околна среда" 2021-2027 г. обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-4.003 „Мониторинг и прилагане на мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси“ по приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Конкретен бенефициент е Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) при Министерство на регионалното развитие и благоустройството.  

Основна цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е да се осъществят превантивни и укрепителни мерки и дейности, вкл. мониторинг, в райони, където неблагоприятните геодинамични процеси и явления по републиканската пътна мрежа (РПМ) са идентифицирани като заплаха по отношение живота и здравето на населението. Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата чрез директно предоставяне на БФП, е до 30 759 575,00 лв.

Пълният комплект документи е публикуван в ИСУН.