ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ "НАЦИОНАЛНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОСНОВНИ ПУНКТОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕАГИРАНЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ШИРОКОМАЩАБНО БЕДСТВИЕ ОТ СЕИЗМИЧЕН ХАРАКТЕР"

Общественото обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0053 "Национална концепция за създаване на основни пунктове за управление на реагирането при възникване на широкомащабно бедствие от сеизмичен характер" на водещ партньор Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи ще се проведе на 18 март 2024 г. от 11,30 ч. в зала 247 на Общинска администрация - Смолян, бул. „България“ 12, гр. Смолян.

Резюме на Концепцията:

Проектното предложение цели да осигури сигурност и устойчивост на сградите и прилежащите им пространства, които са собственост на МВР и в тях са разположени основни съставни части на Единната спасителна система ЕСС (териториални звена на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението") с функции за реагиране при бедствия. Тези звена са подбрани на териториален принцип, за да гарантират осигуряването на управлението при бедствия (координиране усилията на различните структури на ЕСС) и възможността за реагиране, включително и да подпомагат съседните региони. ИТИ предвижда реализирането на мерки за сеизмична устойчивост и енергийна ефективност в пет от шестте региона на Република България, на ниво  NUTS2. Тези мерки включват конструктивни обследвания на сгради и обследване на енергийната ефективност на тези сгради с цел повишаване на тяхната енергийна ефективност до ниво на "сгради с близко до нулево потребление". Мерките, предписани след обследванията, ще бъдат изпълнени върху всички обхванати сгради. Това гарантира тяхната най-висока възможна устойчивост на сеизмично въздействие и независимост от енергийната инфраструктура, която при бедствия може да бъде разрушена. Тези сгради ще се използват от професионалистите, доброволните формирования на общините и спонтанни доброволци, при реагиране на различни типове бедствия. Ще може да се складират различни материали (екипировка и оборудване), необходими за бъдещи съвместни интервенции, както и за възстановяване готовността за реагиране в случай на необходимост.

Основната цел на проектното предложение е да се гарантира безопасността на жителите от обхванатите региони от природни бедствия.

Приканваме ви да попълните онлайн анкета за КИТИ „Национална концепция за създаване на основни пунктове за управление на реагирането при възникване на широкомащабно бедствие от сеизмичен характер“ на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp-S5N0lCkhTGWi6YScTZ05I_5WZRpYgTIPrbyJAWvf8IDsg/viewform

Всеки, който има препоръки или възражения, може да ги изпрати на електронната поща на ОИЦ - Смолян (Звено за публични консултации към РСР на ЮЦР) до 22 март 2024 г.: oicsmolyan@gmail.com или 0301 888 05; 0879 999 827.