ОИЦ - Ловеч с участие в заседание на РСР на СЗР

На 13 май 2024 г., от 10:30 часа, в Концертната зала на Община Враца се проведе първото заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Северозападен регион за планиране /СЗР/, в което се включиха областни управители, кметове и представители на НПО от региона. На заседанието присъстваха представители на Областните информационни центрове в Северозападен регион, в т. ч. и екипът на Областен информационен център – Ловеч.

Събитието беше открито от г-н Калин Каменов, Кмет на Община Враца, който отправи приветствие към участниците в заседанието. Основни точки в дневния ред бяха избор на Председател на РСР на СЗР и обсъждане на извършената оценка и приоритизация от Звеното за предварителен подбор на Концепциите за интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/ за СЗР, както и дискусии по темата. Кметът на община Враца - Калин Каменов бе преизбран за председател на РСР за региона,  а Златко Живков - кмет на Община Монтана за негов заместник.

Бяха обявени резултатите от извършената приоритизация на Концепциите за ИТИ от широкия състав на СЗР и приета Общата Програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС за развитието на Северозападния регион за планиране. В списъка с комбинираните концепции за ИТИ са включени 18 КИТИ, от които 7 предвиждат реализация на мерки на територията на общини от област Ловеч. Това са концепциите: „Стратегия „Единно здраве“ в Северозападен регион“ с водещ кандидат Медицински университет – Плевен и партньори общините Ловеч, Троян и Тетевен; „Заедно за интегрирано териториално развитие  по поречието на река „Осъм“ и нейните притоци“ с водещ кандидат Община Троян и партньори общините Ловеч и Летница; „Насърчаване на икономическата активност и устойчивото развитие на  региона на Средна гора и Средна Стара планина“ с водещ кандидат община Карлово и партньор Община Троян; „Нови възможности за  община Ловеч чрез интегриран териториален подход“ с водещ кандидат Община Ловеч; „Устойчива и безопасна инфраструктура на териториите на Община Ловеч и Пловдив“ с водещ кандидат АПИ и партньор Община Троян; „Създаване на център за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания в община Троян“ с водещ кандидат община Троян и „Комбинирана концепция за подпомагане на сценичното изкуство“ с водещ кандидат НАТФИЗ „Кръстю Сарафов“ и партньор Драматичен театър – Ловеч.

Списъкът с некомбинираните конципции, които предвиждат дейности само по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. е с три КИТИ, една от които е на Община Ловеч: „Намаляване на замърсяването на въздуха в община Ловеч, чрез реализиране на зелена инфраструктура в градска среда“.

Предстои за одобрените на този етап концепции за ИТИ да бъдат разработени подробни проектни предложения, с които да се кандидатства за европейско финансиране.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕФСУ в България.