ТПП – Добрич проведе дискусия по проект MOSAIC

На 7 юни 2024 г., в Търговско-промишлена палата Добрич, в рамките на проект MOSAIC Mastering job-oriented skills in Arts & Crafts thanks to Inclusive Centres of Vocational Excellence, се проведе  дискусия „Занаятите и изкуствата – традиции и съвремие“. Включиха се 14 представители на занаятите и изкуствата, 2 центъра за професионално обучение, 4 неправителствени организации, ангажирани с дейности в сектора, младежи и младежки център, експерти от Областен информационен център – Добрич, медии и консултанти. 

Участниците обсъдиха какво е мястото на занаятите, променят ли се, изчезват ли и какво можем заедно да направим, за да ги запазим и развиваме в съответствие с настъпващите нови технологии и утвърждаването им като средство за запазване на българската идентичност и културни традиции. В активната дискусия, представителите на общността поискаха да се работи към актуализация на списъка на признатите занаяти, за да се предложи адекватно развитие на сектора. Обсъдена бе и реакцията на бранша на навлизащата модернизация и автоматизация и замяната на родния труд с масово автоматизирано производство.

Целта на проект MOSAIC е утвърждаване на  сектора на изкуствата и занаятите чрез повишаване на качеството на предоставяното професионалното образование и обучение и допринасяне за сътрудничеството между различни участници, принадлежащи към образованието и бизнеса, с цел преодоляване на предизвикателствата, свързани с цифровата, екологичната и социално-икономическата еволюция. Осъществява се с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Проектът е четиригодишен (от 1 юни 2022 до 31 май 2024) и се изпълнява с 15 партньора от 7 държави, с водеща организация SEPR - център за професионално образование и обучения в гр. Лион, един от най-големите във Франция. Създаден през 1864 г., той е първият център за ПОО във френския регион Оверн-Рона-Алпи. Като организация с нестопанска цел, SEPR обучава повече от 4500 обучаеми всяка година.

Търговско-промишлена палата Добрич, като партньор, до момента е участвала в  провеждане на проучване, обхванало 300 фирми и занаятчии в страните по проекта, събиране на добри практики, изготвяне анализи, обучителни материали по предприемачество за обучителна платформа.

Предстои създаване на платформа “Обсерватория”, чрез която периодично ще се изпращат запитвания до фирми, за да се съберат данни за потребностите на сектора  от квалифицирани кадри и нови специфични умения. Резултатите ще се обобщават и изпращат до Европейската комисия, за да се предприемат действия в тази връзка.

В следващ етап ще бъдат организирани посещения на местни занаятчии и обучаеми в други страни, както и гостуване от други страни в България, за обмен на добри практики.

Повече информация за проекта: https://mosaiceuproject.eu/

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: 058 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

Viber канал: https://bit.ly/3VWQbUQ

YouTube канал: ОИЦ Добрич

www.eufunds.bg