Ограничена покана за проектно предложение за управление по Приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“ на Интеррег (VI-A) ИПП програмата България – Северна Македония 2021- 2027

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган) съвместно с Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония (Партниращ орган) на програмата Интеррег (VI-A) ИПП България – Северна Македония 2021- 2027 обявяват на 02.07.2024 г. Ограничена покана за проектно предложение за управление по Приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“ (No 2021TC16IPCB006 – 2024-4).

Проектното предложение обхваща дейности, насочени към по-добро управление Териториалната стратегия (ТС), разработена за изпълнение на Приоритет 3, свързани с провеждане на заседания на стратегическия съвет, мерки за повишаване на капацитета на членовете на Съвета и Оперативното звено, организиране на събития, мерки, свързани с наблюдение на изпълнението на ТС, доставка на оборудване за улесняване на работата на Стратегическия съвет и Оперативното звено, подкрепа на Стратегическия съвет в процеса на идентификация на проектните предложения допринасящи за изпълнение на ТС.

Общата сума на настоящата ограничена покана за проектно предложение  за управление по Приоритет 3 е € 410 944.

Допустимата област на програмата е:

  • За Република България (административно ниво NUTS III) – области Кюстендил и Благоевград;
  • За Република Северна Македония (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – Североизточен, Източен и Югоизточен райони за планиране.

Предварително определени бенефициенти по настоящата покана са:

• Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България;

• Министерство на местното самоуправление на Република Северна Македония;

Крайният срок за подаване на проектни предложения в Съвместната електронна система за наблюдение (Jems) е  02 септември 2024 г., 23:59 ч. местно време в България (EET).

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници:

http://www.mrrb.bg/

https://ipa-bgmk.mrrb.bg

https://www.mei.gov.rs/

Файлови документи
Attachment Size
Документи 1.21 MB