Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите е определена за Одитен орган за програмите, финансирани със средства от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Одитният орган е структура, която е функционално независима от Управляващия орган и Сертифициращия орган, и е отговорна за проверката на ефективното функциониране на системите за управление и контрол.

Контакти на ИА „Одит на средствата от Европейския съюз“:

1000 София, България

ул. "Славянска" №4

тел. 02/9859 5200; факс: 02/9859 5202

e-mail: aeuf@minfin.bg

Интернет страница: https://aeuf.minfin.bg/