Анализ на най-често допусканите грешки, установени от УО на ОП НОИР, при извършения контрол за законосъобразност на проведените процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП и ЗУСЕСИФ