Публикуван е за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура „Ограмотяване на възрастни – 2“

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) публикува за обществено обсъждане Проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001- 3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР.

Проектът на документите е публикуван и в ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е на обща стойност 15 000 000 лв. европейско и национално съфинансиране.

Писмени възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни на следния електронен адрес: infosf@mon.bg, както и в ИСУН 2020, в срок до 17.12.2020 г. включително.

Проектът на Насоки за кандидатстване е разработен в съответствие с преминалите обществено обсъждане през месец август 2020 г. и одобрени от Комитета за наблюдение (КН) на ОПНОИР методология и критерии за подбор на операция „Ограмотяване на възрастни-2“.

Предложенията и възраженията не могат да се отнасят до параметри на процедурата, които са част от одобрените от Комитета за наблюдение на ОПНОИР методология и критерии за подбор на операция „Ограмотяване на възрастни-2“, публикувани на следния адрес: http://opnoir.bg/?go=committee&p=records (Писмена процедура - м. Септември 2020 г.)

Управляващият орган няма да разглежда възражения и предложения, които са постъпили след изтичане на посочения по–горе срок.

Въпроси, свързани с възникнала необходимост от разяснения по условията за кандидатстване, е възможно да се отправят към Управляващия орган след официалното публикуване на обявата за откриване на процедурата.