ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОГРАМА ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРАНИЦИТЕ И ВИЗОВАТА ПОЛИТИКА 2021-2027

Министерството на вътрешните работи публикува за обществени консултации проекта на програма по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021-2027 г.

Целта на Инструмента финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика е да се гарантира стабилното и ефективно европейско интегрирано управление на границите по външните граници, като се допринесе за осигуряването на високо равнище на вътрешна сигурност в рамките на Съюза и същевременно се гарантира свободното движение на хора в него и се зачитат изцяло съответните достижения на правото на Съюза и международните задължения на Съюза и на държавите членки, произтичащи от международните инструменти, по които те са страни.

Инструментът допринася за постигането на следните специфични цели 1) да се подпомага ефективното европейско интегрирано управление на външните граници, извършвано от европейската гранична и брегова охрана като споделена отговорност на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и на националните органи, отговарящи за управлението на границите, да се улеснява законното преминаване на границите, да се предотвратяват и разкриват случаите на незаконна имиграция и на трансгранична престъпност и да се управляват ефективно миграционните потоци; 2) да се подпомага общата визова политика с цел гарантиране на хармонизиран подход към издаването на визи и улесняване на законното пътуване, като в същото време се осигурява помощ за предотвратяване на миграционните рискове и рисковете за сигурността.

Проектът на програма, актуализиран към 7 октомври 2021 г., можете да видите тук.

Обществените консултации се извършват в изпълнение на чл. 15 от ПМС № 142 от 7 юни 2019 г.

До 15.10.2021 г. всички заинтересовани лица може да отправят предложения и становища по проекта на програма по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021-2027 г. на електронен адрес: dmp@mvr.bg.

Предвидено е провеждане на обществено обсъждане на програмата и в реално време в електронна среда като допълнително ще бъде публикувана информация за датата и часа на срещата.