Информация за Индикативната работна програма за 2022 г. на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 (ОПРЧР) очаква допълнителна алокация на средства за България за 2022 г. Средствата ще бъдат насочени от инструмента REACT-EU за възстановяване на икономиката от пандемията от COVID-19. Европейската комисия ще осигури и разпредели финансирането до края на 2021 г. Допълнителните средства ще залегнат в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПРЧР за 2022 г. При изясняване на точния размер на допълнителното финансиране Управляващият орган на ОПРЧР ще публикува предложението за планиране на мерките и проекта на ИГРП за 2022 г., по аналогия с реда, предвиден в чл. 26 на ПМС № 162/12.07.2016 г.

Съгласно чл.26, ал.1 и ал. 3  на ПМС №162/12.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020, Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020  ежегодно изготвя и публикува проект на Индикативна годишна работна програма за следващата календарна година.