Представени минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 2013 г. по АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0009-С01/22.02.2022 г.

Съгласно договор № Д-34-28/22.02.2022 г.  (рег. № BG16M1OP002-2.009-0009-С01 в ИСУН2020) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение № BG16M1OP002-2.009-0009 „Изпълнение на демонстрационeн проект в областта на управлението на отпадъците от ИНГАЗ КОМЕРС ЕООД“ по процедура за подбор на проекти № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ на бенефициент „ИНГАЗ КОМЕРС“ ЕООД се предоставя БФП в размер до 364 447,62 (триста шестдесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и седем лева и шестдесет и две стотинки) под формата на минимална помощ по смисъла и при спазване условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (обнародван в OB, L 352 от 24.12.2013 г.) по Схема: Процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ с Донор  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” и Администратор: Министерство на околната среда и водите.