Отдел „Публичност и техническа помощ“

Контакти:

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

 

Функции на отдел „Публичност и техническа помощ“

Изпълнява дейности по информация, комуникация и публичност на програмите;

Координира и участва в подготовката на проекти по „Техническа помощ“ на програмите и действа като екип за управлението им;

Управлява бюджетните линии по Техническа помощ на програмите;

Извършва планиране и участие в подготовката и провеждането на процедури/ред за възлагане на обществени поръчки по „Техническа помощ” за нуждите на УО в случаите, когато за конкретен бенефициент на помощта е определен УО;

Участва в осъществяването на контрол по изпълнението на сключени договори по Техническа помощ на програмите;

Координира дейностите по организационно развитие и управление на човешките ресурси в главната дирекция;

Организира, координира и подпомага отделите при дейностите по подготовката на документацията, подлежаща на съхранение в специално наети архивохранилища.