Индикативна годишна работна програма за 2022 г. на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г."

Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ публикува за коментари проект на планираните за обявяване процедури по програмата през 2022 г. Коментари по проекта на Индикативна годишна работна програма на ОПОС за 2022 г. може да изпращате на адрес: programming@moew.government.bg в срок до 17:30 на 03 май 2022 г.

Attachment Size
IGRP_2022_Proekt.doc 92 KB