Въпроси и отговори

Отговор на ДФЗ във връзка с отправено запитване относно приключила оценка на проектни предложения по процедура с код № BG06RDNP001-19.191-S1 на МИГ Берковица и Годеч - мярка 19.2-6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"