Новини

СНЦ „МИГ Лом“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява трети прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.554 по мярка 1- 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
СНЦ „МИГ Костинброд-Своге“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.452 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
СНЦ „МИГ Костинброд-Своге“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.795 по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” от Стратегията за ВОМР на МИГ
СНЦ „МИГ Костинброд-Своге“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.796 по мярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява трети прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.426 по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
СНЦ „МИГ – Любимец – Ивайловград“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием с увеличен финансов ресурс по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.771 по мярка Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2.) „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
СНЦ „МИГ Тутракан - Сливо поле“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием с увеличен финансов ресурс по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.812 по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” от Стратегията за ВОМР на МИГ
СНЦ „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява трети прием с увеличен финансов ресурс по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.622 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
СНЦ „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява трети прием с увеличен финансов ресурс по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.623 по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
СНЦ „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява трети прием с увеличен финансов ресурс по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.378 по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ