МИГ РАДОМИР – ЗЕМЕН

СНЦ "МИГ-Радомир-Земен" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.687 по мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява 19.5.pdf 350.81 KB