Обществен форум в Исперих преоткрива историческата памет за родния край

Град Исперих е домакин на обществен форум, част от дейностите по проект „С вдъхновение и почит – споделяй и преоткривай наследството на родния край”. Той е подкрепен от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местната инициативна група (МИГ) Исперих. Бенефициент е Туристическо дружество „Димитровец”, а финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Целта на форума е опазване и валоризиране на културното и природно наследство на територията на МИГ-а. В него участват представители на туристически дружества, музейни специалисти, пещерняци, граждани на Лудогорието.

Изпълнението на проекта допринася за засилване усещането за принадлежност към родния край и  формиране на чувство за местна идентичност. Така се очертава пътя от историческата памет до попълване на дефицита от ценности и изграждане на нови, отговарящи на глобалното развитие на съвременния свят.

В рамките на форума са експонирани печатни издания, архивни фотодокументи, реализирана е театрална възстановка-спектакъл „Старият Исперих”.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.