#ЕС

Анна Димитрова от село Желязковец, община Самуил, отглежда 16,996 дка трайни насаждения – лешници. Тя ще увеличи размера на стопанството си с проект, финансиран от подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Бюджетът на проекта е в размер на 29 337 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ, а времето за изпълнението му е до юни 2027 година.

Проектните дейности включват увеличаване на обработваемите площи с нови трайни насаждения - 5 дка сливи и закупуване на система за видеонаблюдение.

„Агродеа” ЕООД от село Побит камък обработва над 1700 дка земеделски земи в землищата на Разградските  села Побит камък и Дянково. Техниката, която притежава дружеството е амортизирана, морално остаряла и не е достатъчна за извършване на всички механизирани дейности в стопанството. Това води до необходимостта от закупуване на нови модерни производствени мощности, които да са достатъчни за размера на стопанството.

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) - Разград проведе информационна среща на тема „Възможности за еврофинансиране през 2024 година”.

Участваха представители на Областната администрация, общественици, граждани, потребители на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Подай ръка” гр. Разград и медии.

Местната управа завършва проект „Укрепване капацитета на Община Разград за успешно прилагане на политиките на Програма „Развитие на регионите” 2021-2027”.

Проектната цел бе подпомагане на местната администрация за подготовка на проектни предложения за програмен период 2021-2027 г. в контекста на приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите” на ПРР.

Земеделският производител от град Разград започва дейностите по проект „Повишаване конкурентоспособността на земеделското стопанство на ЕТ „Игнат Георгиев” чрез закупуване на модерна земеделска техника”. Той е подкрепен от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Бюджетът на проекта е в размер на 258 573 лева, от които 129 286 лева са безвъзмездна помощ, а останалите – собствено участие.

През настоящата 2023 учебна година ученици и техни преподаватели от Профилираната гимназия „Васил Левски” в гр. Исперих осъществяват инициативи в рамките на международния проект „STEM и WEB 2.0” за креативно развитие на учители и ученици”.

През месец ноември т.г. се проведоха две от мобилностите по проекта – обучения на педагози на тема: „СТЕМ” в град Анталия и „WEB 2.0” в гр. Измир в Република Турция.

Това стана ясно от проведеното заключително информационно събитие по проект „Постигане на прозрачно, отговорно и ефективно управление в общинските администрации на областите Смолян и Разград в партньорство с гражданите и бизнеса”. Той се финансира от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.

Бенефициент на проекта е Сдружение „Нови хоризонти” от град Смолян, а проектния ръководител е Стоянка Люнчева. Координатор за област Разград е госпожа Стоянка Йорданова.

През месец ноември т.г. бе подписан договор за изпълнение на проект „Модернизация и енергийна ефективност на Каменовско пиле ЕООД”. Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” на МИГ Завет - Кубрат.

Общата стойност на проекта е в размер на 195 536.30 лева, от които 97 768.15 лева са безвъзмездна финансова помощ за предприятието.

В рамките на проект BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня” с финансиране от Програма „Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027 г., двеста малчугани от община Разград ще получават безплатна обедна храна. Менюто е съобразено с възрастта на децата и е предварително обявено.

Одобрени към момента са 20 деца до 3-годишна възраст, които от 22 ноември т.г. получават безплатна храна.

„Ел-Зем Исперих” ЕООД започва изпълнението на проект „Закупуване на специализирана земеделска техника, покриваща изискванията на околна среда и внедряване на инновации в стопанството”. Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Бюджетът на проекта е в размер на 493 839.50 лева, от които 246 919.74 лева са безвъзмездна финансова помощ.

Фирмата се занимава със земеделие в землищата на общините Исперих, Завет и Самуил в област Разград.