#ЕС

Националната професионална техническа гимназия (НПТГ) „Шандор Петьофи” в областния град се сдоби със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение.

Досега Гимназията е получавала европейски средства чрез проекти по оперативните програми „Наука и образование за интелигентен растеж” и „Региони в растеж” в периода 2014-2020 г., както и по Програма „Еразъм +” на ЕС.

В ръководеното от кмета на Разград Денчо Бояджиев събитие участваха областният управител Драгомир Златев и кметовете на останалите шест общини в областта.

Заместник-кметът Добрин Добрев и началникът на отдел „Опазване на околната среда” Недим Тахиров в Разградската местна управа представиха информация за напредъка по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

Местната управа подписа договор за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0026-C01 „Грижа в дома в община Лозница”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. 

Бюджетът на проекта е в размер на 368 144 лева, които са изцяло безвъзмездни средства.

В рамките на дейностите 67 възрастни и хора с увреждания от общината ще бъдат подкрепени от новата социална услуга в домашна среда.

Местна инициативна група (МИГ) Исперих подготвя прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

През декември 2022 година Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” в Исперих стартира проект „Ученически практики - 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОПНОИР) 2014 – 2020 г.

Местната управа подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05SFPR002-2.001-0083-C01  „Грижа в дома в Община Завет”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Общата стойност на проекта е в размер на 329 681,40 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента.

Основната цел на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за хора с увреждания и възрастни, зависими от грижа, на територията на всички населени места в общината.

Местната управа на Кубрат успешно финализира проект BG05M9OP001-6.004-0134-C01 „Патронажна грижа + в община Кубрат – Компонент 2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Проектът е на обща стойност 133 881,46 лева и се осъществи за период от 6 месеца.

Основните проектни дейности бяха „патронажна грижа” и „превенция на Covid-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности”.

Това стана ясно на първото за годината заседание на Общинския съвет. Съветниците гласуваха единодушно със „за” местната управа да кандидатства с две проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурите „Укрепване на общинския капацитет” и „Бъдеще за децата” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

В процес на проверка от страна на Държавен фонд „Земеделие” са общо 15 подадени проектни предложения от територията на МИГ Исперих. Кандидат-бенефициенти са Общинска администрация - Исперих, земеделски стопани, представители на бизнеса, медицинско лице и неправителствена организация.

Договорен е целият бюджет от 1 500 000 лева по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ-а.

Обявиха прием на проекти по мярка 19.2-05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Завет - Кубрат. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.