2021-2027

Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 (ПМДРА) е одобрена от Европейската комисия на 23 ноември 2023 г.

Изменение на Индикативна годишна работна програма за 2023 г. по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 (чрез втора писмена процедура, проведена в периода 6-12 юни 2023 г.)