Новини

Европейската комисия одобри Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА), която ще се прилага у нас. България е 9-та държава членка с одобрена ПМДРА от целия Европейски съюз.

мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-2.020 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Малки проекти”  може да видите 

Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2.

Финалната версия на Програмата за морско дело, рибарство  и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА) е официално изпратена на Европейската комисия за одобрение чрез Системата за управление на средства SFC 2021 днес.

Пловдив ще бъде домакин на Осмата годишна среща на Националната рибарска мрежа и работна група във връзка с предизвикателствата при планирането на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. Те ще се проведат в периода 27-28 октомври 2022 г. в гр.