Новини

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет: 2.

Във връзка с осигуряване ефективна подкрепа на операторите в подсектор „Преработка на продукти от риболов и аквакултури“ чрез финансиране на одобрените проекти по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-5.025 „Мерки за предлагане на пазара - сектор „Преработване на продуктите от риболов и