Програмата

Този документ е създаден на базата на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 12

Одобрено е изменение на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. от 29.11.2023 г.

С Решение на Европейската комисия  C(2023) 8261 от 29.11.2023 г. е одобрено  изменение на Решение за изпълнение C(2015) 8065 за одобряване на Оперативна програма „Европейски фонд за морско дело и рибарство – оперативна програма за България”.

С Решение на Европейската комисия  C(2019) 2296 от 20.03.2019 г. е одобрено  изменение на Решение за изпълнение C(2015) 8065 за одобряване на Оперативна програма „Европейски фонд за морско дело и рибарство – оперативна програма за България”.