2021-2027

Доклада за екологична оценка на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г., приложенията към него и нетехническо резюме на ДЕО  може да видите

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува проект на Програмата за морско дело, рибарство и акавкултури 2021-2027 г.

ПРОТОКОЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ОСЕМ (8) ТЕМАТИЧНИ РАБОТНИ ГРУПИ  ПО РАЗРАБОТВАНЕТО И ПОДГОТОВКАТА НА  ПМДРА 2021-2027 МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ