Новини

Във връзка с т. 6 от Процедурата за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитетa за наблюдение за програмен период 2021-2027, Министерство на труда и социалната политика публикува списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати.

Управляващият орган на Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 - 2027 г. (УО на ФУМИ 2021 - 2027 г.) в Министерство на вътрешните работи, дирекция „Международни проекти“ стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 - 2027 г.

Управляващият орган на програмите на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021 - 2027 г. (УО на ФВС 2021 - 2027 г.) и Инструмента за финансова подкрепа за управление на границите и визовата политика 2021 - 2027 г. (УО на ИУГВП 2021 - 2027 г.) в Министерство на вътрешните работи, дирекция „Международни проекти“ стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на програмите на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021 - 2027 г.

Министерство на труда и социалната политика кани желаещите от следните групи юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност да подадат заявление за участие в избора на представители в рамките на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.:

Управляващият орган на ПРЧР 2021-2027 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г. Срокът за получаване на коментари е 7 дни.

Коментарите може да изпращате на следния адрес: hrdop2021-27@mlsp.government.bg.

ИГРП 2023 е достъпна за изтегляне отТУК.