Новини

С цел осигуряване на навременна информация и публичност сред заинтересованите страни, съгласно изискванията на чл. 26 на ПМС № 23/13.02.2023 г., Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма за 2024 г. Заинтересованите страни имат възможност да изразят становище на електронна поща: hrdop2021-27@mlsp.government.bg в срок до 26 октомври 2023 г., включително.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 23/13.02.2023 г.,  Управляващият орган на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПНИИДИТ за 2024 г. Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ПНИИДИТ за 2024 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща pridst@mig.gov.bg , не по-късно от 23.10.2023 г.

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование и номер в ИСУН BG65AMPR001-2.001 „Процедура № 3, Специфична цел 1 „Обща европейска система за убежище“, Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“, Специфична цел 3 „Връщане““.

В рамките на процедурата ще бъдат финансирани следните операции:

Обществено обсъждане на проекти на Индикативните годишни работни програми за 2024 г. по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика. 

Коментари и предложения по проектите на документи можете да изпращате на електронна поща: dmp@mvr.bg

 

 

Процедурата се реализира чрез процедура на подбор на проекти, в съответствие с принципите, определени в чл.29, ал.1 от ЗУСЕФСУ.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да бъде предоставена материална подкрепа под формата на пакети, съдържащи предварително определена съвкупност от продукти и артикули, предназначени за новородени деца от целевите групи, допълнена със съпътстващи мерки за повишаване на тяхното благосъстояние и в подкрепа на тяхното социално включване.

Насоките за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с наименование:  BG65AMPR001-3.001 „Процедура №2, Специфична цел 3 „Връщане“, финансирана по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027 г., са изменени, както следва:

  1. Текстът на т.13.3. „Допустими разходи“, раздел VII „Непреки разходи“, подточка а) „ в размер на 3% от допустимите преки разходи по проекта“ се изменя както следва:

а) „в размер на 7 % от допустимите преки разходи по проекта“.

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65AMPR001-3.001  „Процедура № 2: Специфична цел 3 „Връщане“.

Конкретният бенефициент по процедурата е дирекция „Миграция“ – МВР.

По процедурата ще бъде финансирана 1 операция -„Прилагане на принудителни административни мерки, наложени на ГТД и осигуряване на превод.“

Целта на планираната разяснителна кампания е да се предостави информация, за начина на кандидатстване, специфичните цели на двете процедури, условията за допустимост на кандидатите и проектните дейности и допустимите разходи за тях.

Допустими кандидати по двете процедури са:

Агенцията за социално подпомагане чрез Дирекция “Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, УО на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. кани желаещите да представят проектни предложения по процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFPR003-1.005 „За по-добро бъдеще“.

Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.004 „Подкрепа“.
Целта на процедурата е предоставяне на комбинирана подкрепа с базови хранителни продукти и предоставяне на материална помощ, допълнена със съпътстващи мерки за нуждаещите се лица от бедни и рискови семейства, застрашени от социално изключване.