Новини

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65AMPR001-3.002 Процедура № 1, Специфична цел 3 „Връщане“.

На 23 април (вторник) 2024 г. от 10:00 часа дирекция „Международни проекти“ – МВР, Управляващ орган  по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027, ще проведе информационен ден за всички заинтересовани лица.

Ще бъде представена информация по следната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

Ние, от екипа за развитие на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) вярваме, че активната комуникация с Вас е от ключово значение за общите ни успехи. В тази връзка стартираме инициативата „Срещи с ИСУН“, с която целим да създадем мрежа от активни потребители на системата, с които да обсъждаме различните функционалности, затрудненията, които срещате и начини, по които да намалим административната тежест и да подобрим не само ИСУН, но и цялостната среда за управление на програмите от ЕС.

Управляващият орган по Програмата по Инструмента за управление на границите и визовата политика 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65BVPR001-1.004 „Процедура №1, Специфична цел 1 Европейско интегрирано управление на границите“.

Конкретните бенефициенти по процедурата са Главна дирекция „Гранична полиция“ при Министерство на вътрешните работи и дирекция „Комуникационни и информационни системи.“

Управляващият и националният орган на програмата трансгранично сътрудничество България-Турция започват информационна кампания за кандидатите по приоритет 1“ „Щадящ околната среда трансграничен регион“. Поканата е насочена към микро, малки и средни предприятия от трансграничния регион, които желаят да подобрят енергийната си ефективност и да преминат към кръгови производствени процеси.

Управляващият орган на Националната програма на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика, на Националната програма на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ и на Националната програма на Република България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ публикува Индикативните годишни работни програми за 2024 г. 

С решение на правителството Областните информационни центрове на територията на 28-те областни града в страната за популяризиране на европейските фондове  предоставят безплатни консултации и информация на заинтересованите лица по всички въпроси, свързани с процеса на обновяване при предприемане на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Насоките за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с наименование BG65AMPR001-4.001 „Процедура № 4: Специфична цел 4 „Солидарност“, финансирана по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г., са изменени, както следва:

Навсякъде в Насоките за кандидатстване е посочено, че разходите за изпълнение и мерки ще бъдат допустими по т. 4 от Националния механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България по презаселване, одобрен с РМС 467 от 21 август 2017 г.

Насоките за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с наименование BG65BVPR001-2.001 „Процедура № 3 Специфична цел 2 „Обща визова политика“, финансирана по ИУГВП 2021-2027 г., са изменени, както следва:

Краен срок за кандидатстване – 17:30 на 12.12.2023 г.

Индикативен срок за стартиране на процедурата по оценка на постъпилите проектни предложения – 13.12.2023 г;

Индикативен срок за приключване на процедурата по оценка на проектните предложения – 31.01.2023 г;