Новини

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България(Управляващ орган по програмата)

в сътрудничество с Дирекция по въпросите на Европейския съюз на Република Турция  (Национален орган по програмата)

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува одобрената от Комитета за наблюдение Индикативна годишна работна програма за 2023 г., както и първото ѝ изменение.

Във връзка с т. 6 от Процедурата за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитетa за наблюдение за програмен период 2021-2027, Министерство на труда и социалната политика публикува списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати.

Управляващият орган на Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 - 2027 г. (УО на ФУМИ 2021 - 2027 г.) в Министерство на вътрешните работи, дирекция „Международни проекти“ стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 - 2027 г.

Управляващият орган на програмите на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021 - 2027 г. (УО на ФВС 2021 - 2027 г.) и Инструмента за финансова подкрепа за управление на границите и визовата политика 2021 - 2027 г. (УО на ИУГВП 2021 - 2027 г.) в Министерство на вътрешните работи, дирекция „Международни проекти“ стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на програмите на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021 - 2027 г.

Министерство на труда и социалната политика кани желаещите от следните групи юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност да подадат заявление за участие в избора на представители в рамките на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.:

Управляващият орган на ПРЧР 2021-2027 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г. Срокът за получаване на коментари е 7 дни.

Коментарите може да изпращате на следния адрес: hrdop2021-27@mlsp.government.bg.

ИГРП 2023 е достъпна за изтегляне отТУК.