УО на Програмата по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 г. обяви „Процедура № 2: Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“

Управляващият орган по Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65BVPR001-1.002 „Процедура № 2: Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“.

Конкретните бенефициенти по процедурата са Главна дирекция „Гранична полиция“–МВР, дирекция „Български документи за самоличност“–МВР и дирекция „Комуникационни и информационни системи“–МВР.

По процедурата ще бъдат финансирани 5 операции, които ще гарантират стабилното и ефективно европейско интегрирано управление на границите по външните граници, като се допринесе за осигуряването на високо равнище на вътрешна сигурност в рамките на Съюза и същевременно се гарантира свободното движение на хора в него и се зачитат изцяло съответните достижения на правото на Съюза и международните задължения на Съюза и на държавите членки, произтичащи от международните инструменти, по които те са страни.

В рамките на общата цел, изпълнението на предвидените операции ще допринесе по-конкретно за гарантиране на стабилното и ефективно европейско интегрирано управление на външните граници, осигуряването на високо равнище на вътрешна сигурност в рамките на ЕС, както и за укрепване на общата визова политика с оглед гарантиране на хармонизиран подход към издаването на визи и улесняване на законното пътуване, като в същото време се осигурява помощ за предотвратяване на миграционните рискове и рисковете за сигурността.

Процедурата е насочена към доставката на технически средства за осъществяването на граничен контрол, заплащането на годишни такси за системата ICAO-PKD, както и поддръжката на лицензи за СУБД, платформа за виртуализация, системен софтуер и операционни системи.

В резултат от изпълнението на предвидените по процедурата операции ще се осигури постигането на следните резултати:

- Подобрени технически и оперативни възможности за граничен контрол;

-Осигурено високо ниво на надеждност и непрекъснатост в работата на широкомащабни ИТ системи на европейско и национално ниво.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по операциите е 19 737 444,65 лева.

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез изпълнение на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляр и придружителни документи  чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния адрес:  https://eumis2020.government.bg

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 ч. на 14.11.2023 г.

https://eumis2020.government.bg/