Отворени процедури

Управляващият орган на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС 2021-2027 г.) обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци-втора“ по приоритет „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г.

Управляващият орган на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС 2021-2027 г.) обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти № BG16FFPR002-3.008 „Изпълнение на мярка 67 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на ПОС 2021-2027 г. и кани желаещите да подадат проектни предложения.

Управляващият орган на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС 2021-2027 г.) обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти BG16FFPR002-3.010 „Изпълнение на мярка 69 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на ПОС 2021-2027 г. и кани желаещите да подадат проектни предложения.

Управляващият орган на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС 2021-2027 г.) обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти № BG16FFPR002-3.015 „Изпълнение на мерки 28 и 61 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000 - 2“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на ПОС 2021-2027 г. и кани желаещите да подадат проектни предложения.

УО на ПОС 2021-2027 г. обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-4.002 „Разширяване на обхвата на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на областно ниво (NUTS 3) за територията на страната“ по приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Конкретен бенефициент по процедурата е Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ при Министерство на вътрешните работи.  

УО на ПОС 2021-2027 г. обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-2.003 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“ по приоритет „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г.

Целта на процедурата е осигуряване на съществен принос към изпълнение на изискванията след 2023 г. за задължително разделно събиране на биоотпадъците, за постигане на целите към 2030 г. за разделно събиране и рециклиране и за намаляване на количествата депонирани битови отпадъци.

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. подкрепя зелени мерки в градска среда с близо 45 млн. лв.

Управляващият орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури за „Зелени мерки в градска среда“.

Общата инвестиция е в размер на близо 45 млн. лв. и ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на общини с нарушено качество на въздуха по този показател в периода 2017-2021 г.

УО на ПОС 2021-2027 г. обяви процедура „Мониторинг и прилагане на мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси“

Управляващият орган на Програма "Околна среда" 2021-2027 г. обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-4.003 „Мониторинг и прилагане на мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси“ по приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Конкретен бенефициент е Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) при Министерство на регионалното развитие и благоустройството.  

Основна цел на процедурата е да се осигури изпълнение на нормативно установени задължения на Република България за постигане на пълно съответствие на агломерациите с над 10 000 екв. ж. за консолидирани райони на ВиК оператори с изискванията на Директива 91/271/ЕИО и допълващо към мерки с принос към Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (Директива (ЕС) 2020/2184) (вкл. намаляване на загубите на вода по водопреносната мрежа и подобряване качеството на питейната вода).