Отворени процедури

Целта на процедурата е да се подпомогне разработването на качествени проектни предложения за своевременно кандидатстване и последващо финансиране на инвестиционни проекти по ПОС 2021-2027 г. за ремонт/ реконструкция на зоологически градини с цел изпълнение на консервационната им роля.

Информация за процедурата и отговорите на зададените от кандидатите въпроси може да видите тук.

Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на крайбрежни, скални и дюнни типове природни местообитания (съгл. Приложение № 3 към условията за кандидатстване), чрез премахване на нетипична храстова и дървесна растителност (мярка 54 от НРПД) и инвазивни чужди видове (мярка 55 от НРПД) и чрез изграждане/ поддържане на съоръжения за обществен достъп (мярка 56 от НРПД).

Целта на процедурата е да допринесе за подобряване на мониторинга на качеството на атмосферния въздух (КАВ), чрез модернизация и надграждане на Националната система за наблюдение на КАВ в реално време. Мярката ще допринесе за изпълнение на изискванията на Директива 2008/50/ЕО (относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа) за предоставяне на данни за КАВ в реално време чрез НСМКАВ и Информационната система за докладване на данни за КАВ.

Целта на процедурата е осигуряване на техническа помощ за управляващия орган на  Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. за осъществяване на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ПОС 2021-2027 г., приключване на оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и подготовка и управление на програма за следващ програмен период.

Целта на процедурата е изграждане на необходимата инфраструктура от мрежи с постоянни места за наблюдение (постоянни площадки) за прилагане на схемите за мониторинг на горските екосистеми на територията на страната, съгласно ICP Forests Manual с което ще се допринесе за постигане на целите, насочени към съхраняване и увеличаване функцията на горите за опазване на биологичното разнообразие и намаляване на тенденциите за изменение на климата чрез увеличаване на площта, качеството и устойчивостта им.

Целта на процедурата е изпълнение на техническа рекултивация на запълнени регионални депа или клетки на регионални депа за битови отпадъци с преустановена експлоатация, които трябва да бъдат закрити с цел намаляване на риска от по-нататъшно замърсяване на околната среда и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве.

В резултат от изпълнението на проектите по процедурата се очаква да са изпълнени проекти за техническа рекултивация на регионални депа за битови отпадъци или клетки на регионални депа, които отговарят на нормативните изисквания.

Целта на процедурата е да повиши информираността и готовността на населението за предотвратяване и реакция в случай на горски пожари и повишаване техническата обезпеченост и капацитета на структурните звена на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР.

Информация за процедурата и отговорите на зададените от кандидатите въпроси може да видите тук.

Целта на процедурата е да подпомогне общините в избора и прилагането на модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци.

Информация за процедурата и отговорите на зададените от кандидатите въпроси може да видите тук.

 

Целта на процедурата е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на общини с нарушено качество на въздуха по този показател в периода 2017-2021 г.

Информация за процедурата и отговорите на зададените от кандидатите въпроси може да видите тук.