Оценка и договаряне

Управляващият орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. уведомява кандидатите по процедура № BG16FFPR002-3.001 „Изпълнение на мерки 54, 55 и 56 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“, че приключи оценката на административно съответствие и допустимост на подадените по процедурата проектни предложения.

Със Заповед № РД-ОП-51/27.06.2024 г. на Ръководителя на УО на ПОС 2021-2027 г. е прекратено производството за предоставяне на БФП по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по отношение на конкретен бенефициент – ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ (Булстат: 000351743), подал проектно предложение „Изграждане на съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъци от общините Панагюрище и Стрелча“ в местност „Братаница“, землище на гр.

Подписан е АДБФП № Д-34-37/23.04.2024 г. с бенефициент община Велико Търново за  предоставяне на БФП за изпълнението на  проект  № BG16FFPR002-5.001-0015 „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.

Подписан е АДБФП № Д-34-36/23.04.2024 г. с бенефициент община Смолян за  предоставяне на БФП за изпълнението на  проект  № BG16FFPR002-5.001-0013 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смолян – фаза 2“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.

Подписан е АДБФП № Д-34-41/24.04.2024 г. с бенефициент община Перник за  предоставяне на БФП за изпълнението на  проект  № BG16FFPR002-5.002-0002 „За по-чист въздух в община Перник, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.002 „За по-чист въздух! (2)“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.

Подписан е АДБФП № Д-34-42/25.04.2024 г. с бенефициент община Видин за  предоставяне на БФП за изпълнението на  проект  № BG16FFPR002-5.001-0016 „За по-чист въздух в община Видин“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.

Общата стойност на проекта възлиза на 23 452 193.46 лв., от които 19 934 364.45 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 3 517 829.01 лв. от държавния бюджет на Република България.

Кратко описание на проекта:

Подписан е АДБФП № Д-34-43/25.04.2024 г. с бенефициент община Шумен за  предоставяне на БФП за изпълнението на  проект  № BG16FFPR002-5.001-0004 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.

Общата стойност на проекта възлиза на 36 618 994.92  лв., от които 31 126 145.68 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 5 492 849.24 лв. от държавния бюджет на Република България.

Подписан е АДБФП № Д-34-45/26.04.2024 г. с бенефициент община Бургас за  предоставяне на БФП за изпълнението на  проект  № BG16FFPR002-5.001-0007 „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в населените места на Община Бургас - II“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.

Подписани са останалите 11 бр. АДБФП с общините Кюстендил, Димитровград, Хасково, Ловеч, Пловдив, Варна, Айтос, Столична община, Габрово, Шумен и Добрич за изпълнението на  проекти  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-3.007 „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.

Стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проектите е както следва:

Подписан е АДБФП № Д-34-35/22.04.2024 г. с бенефициент община Харманли за  предоставяне на БФП за изпълнението на  проект  № BG16FFPR002-2.002-0004 „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Стамболово и Свиленград“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.