Индикативни годишни работни програми

Управляващият орган на ОПОС публикува изменение на Индикативната годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020 г., съгласувано от Комитета за наблюдение на програмата чрез писмена процедура за вземане на решение, проведена в периода 18 август – 11 септември 2023 г. Изменението е свързано с осигуряване на подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията малки и средни предприятия чрез Инструмента „Подкрепа за достъпна енергия“ – SAFE.

Управляващият орган на ОПОС публикува Индикативната годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020 г., съгласувана от Комитета за наблюдение на програмата на заседание, проведено на 23 май 2023 г.

На основание чл. 26, ал. 10 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г., Управляващият орган на ОП „Околна среда“ публикува изменение на Индикативната годишна работна програма за 2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020  г.“ публикува Индикативната годишна работна програма за 2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС, съгласувана от Комитета за наблюдение на програмата на шестнадесетото заседание, проведено на 18 май 2022 г.

Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ публикува за коментари проект на планираните за обявяване процедури по програмата през 2022 г. Коментари по проекта на Индикативна годишна работна програма на ОПОС за 2022 г. може да изпращате на адрес: programming@moew.government.bg в срок до 17:30 на 03 май 2022 г.

Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ публикува за коментари проект на планираните за обявяване процедури по програмата през 2022 г. Коментари по проекта на Индикативна годишна работна програма на ОПОС за 2022 г. може да изпращате на адрес: programming@moew.government.bg в срок до 17:30 часа на 20 април 2022 г.

Съгласно чл. 26, ал. 1 на Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г., Управляващият орган (УО) на оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС 2014-2020 г.) ежегодно следва да изготвя проект на индикативна годишна работна програма (ИГРП) за следващата календарна година.

На основание чл. 26, ал. 8 и ал. 10 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г., Управляващият орган на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС) публикува изменение на Индикативната годишна работна програма за 2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС.

На основание чл. 26, ал. 7 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020  г. (ОПОС) публикува Индикативната годишна работна програма за 2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС, съгласувана от Комитета за наблюдение на програмата в рамките на писмена процедура проведена в периода 19.11.-3.12.2020 г.

На основание чл. 26, ал. 9 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г., Управляващият орган на ОП „Околна среда“ 2014-2020  г. (ОПОС) публикува Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС.