Индикативна годишна работна програма на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ за 2023 г.

Управляващият орган на ОПОС публикува Индикативната годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020 г., съгласувана от Комитета за наблюдение на програмата на заседание, проведено на 23 май 2023 г.