Документи

Във връзка с одит на операциите, извършен от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"(ИА ОСЕС), на декларираните разходи през седма счетоводна година (1.07.2020 г. - 30.06.2021 г.), с писмо с изх. 04-15-1/12.01.2022 г. Одитният орган изиска от Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“(ОПОС) да предприеме незабавни действия, с оглед гарантиране, че общият процент на грешките по програмата за осма счетоводна година няма да превиши прага на същественост.

В изпълнение на Плана за действие за 2022 година за изпълнение на национална стратегия и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, за периода 2021-2027, УО на ОПОС публикува "Политика за борба с измамите и конфликта на интереси по ОПОС 2014 - 2020"

В изпълнение на разпоредбата на чл.30, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми, Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“
осигурява обществен достъп до Доклад по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда в резултат от прилагането на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (за периода 15.06.2015-15.06.2018 г.)