Приключили и прекратени процедури

Целта на процедурата е да се подпомогне разработването на качествени проектни предложения за своевременно кандидатстване и последващо финансиране на инвестиционни проекти по ПОС 2021-2027 г. за ремонт/ реконструкция на зоологически градини с цел изпълнение на консервационната им роля.

Информация за процедурата и отговорите на зададените от кандидатите въпроси може да видите тук.

Целта на процедурата е актуализиране на Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха (НПКЗВ) 2020-2030 г. Програмата се разработва по силата на член 6 от Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (Директива (ЕС) 2016/2284), а по силата на параграф 3 от същия член програми за контрол на замърсяването на въздуха се актуализират най-малко веднъж на четири години. НПКЗВ 2020-2030 г.

Целта на процедурата е да повиши информираността и готовността на населението за предотвратяване и реакция в случай на горски пожари и повишаване техническата обезпеченост и капацитета на структурните звена на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР.

Информация за процедурата и отговорите на зададените от кандидатите въпроси може да видите тук.

Целта на процедурата е да подпомогне общините в избора и прилагането на модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци.

Информация за процедурата и отговорите на зададените от кандидатите въпроси може да видите тук.

 

Целта на процедурата е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на общини с нарушено качество на въздуха по този показател в периода 2017-2021 г.

Информация за процедурата и отговорите на зададените от кандидатите въпроси може да видите тук.

 

 

Целта на процедурата е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на общини с нарушено качество на въздуха по този показател в периода 2017-2021 г.

Информация за процедурата и отговорите на зададените от кандидатите въпроси може да видите тук.