Главна Дирекция "Оперативна програма околна среда"

Управляващ орган на ОПОС

тел: (+359 2) 940 60 82
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000
ope@moew.government.bg

Галина Симеонова -  Главен директор на Главна дирекция Оперативна програма "Околна среда" 

E-mail: galina.simeonova@moew.government.bg