Документи

в съответствие с изискванията, посочени в член 49, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕС) 2021/1060

Управляващият орган на Програма "Околна среда" 2021-2027 г. публикува Списък на операциите в съответствие с изискванията, посочени в член 49, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕС) 2021/1060.

Актуализираният списък може да видите тук.

I. Във връзка с предприемане на действия по предотвратяване на конфликт на интереси на всички етапи от провеждане на обществена поръчка за възлагане на договор с избран изпълнител за изпълнение на дейности, финансирани от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС), възложителите/бенефициенти се задължават, при предстоящо подаване на Уведомление за качена документация за участие (ДУ) на обществена поръчка за осъществяване на последващ контрол от УО на ПОС на процедури по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 до т. 10 вкл.

Често допускани грешки/нарушения по закона за обществените поръчки и закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление, при изпълнение на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ предоставя указания и препоръки за постигане от бенефициентите на законосъобразен подход при подготовка, провеждане и възлагане на поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ) и подзаконовите им нормативни актове в изпълнение на проекти финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г

Указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по програмите, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Кохезионния фонд (КФ), Фонда за справедлив преход (ФСП) и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА), Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ), Фонд "Вътрешна сигурност" (ФВС), програмата по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (ИУГВП), както и на средствата за финансиране на