Документи

в съответствие с изискванията, посочени в член 49, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕС) 2021/1060

Управляващият орган на Програма "Околна среда" 2021-2027 г. публикува Списък на операциите в съответствие с изискванията, посочени в член 49, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕС) 2021/1060.

Списъкът може да видите тук.

Указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по програмите, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Кохезионния фонд (КФ), Фонда за справедлив преход (ФСП) и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА), Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ), Фонд "Вътрешна сигурност" (ФВС), програмата по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (ИУГВП), както и на средствата за финансиране на

Във връзка с предприемане на действия по предотвратяване на конфликт на интереси на всички етапи от провеждане на обществена поръчка за възлагане на договор с избран изпълнител за изпълнение на дейности, финансирани от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.(ПОС), се задължават възложителите/бенефициенти при предстоящо подаване на Уведомление за качена документация за участие (ДУ) на обществена поръчка за осъществяване на последващ контрол от УО на ПОС, да предоставят в системата ИСУН, като част от досието на поръчка и следните документи:

На 27.06.2023 г. Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (УО на ПРР) отвори за кандидатстване процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“.

По тази процедура може да се кандидатства за финансиране от следните приоритети, за които е осигурено финансиране от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС 2021-2027 г.):

„РИСК И ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА“ за финансиране на следните дейности:

Управляващият орган на Програма "Околна среда" 2021-2027 г. публикува Ръководство за бенефициенти, които изпълняват административни договори/заповеди за безвъзмездна финансова помощ по програмата.