Обществено обсъждане ПОС 2021-2027

В периода 2 ноември – 2 декември 2021 г. чрез Портала за обществени консултации се проведе обществено обсъждане на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Документите бяха достъпни и на Единния информационен портал (https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/8738), като беше предоставена възможност за внасяне на коментари по текста и съдържанието на програмата в писмен вид посредством официална кореспонденция (в т. ч.

Протокол от общественото обсъждане

Съгласувателна таблица от консултации с обществеността и обществено обсъждане