Oтворени процедури

Актуални процедури по ОПОС 2014 - 2020 г.

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ (БФП) по настоящата процедура е предоставяне на средства на ПУДООС за осигуряване на принос към изпълнение на задълженията на България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с Решение на Съда на Европейския съюз от 16 юли 2015 г. по дело С-145/14 за неизпълнение на задълженията от страна на България на член 14, букви а-в от Директива 1999/31/ЕО на Съвета относно депонирането на отпадъци.