Обществени обсъждания

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. информира, че срокът за обществено обсъждане на проектите на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания - 2” се удължава до 12.07.2021 г.

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проект на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания - 2“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие “ на ОПОС 2014-2020 г.

Целта на процедурата е да се подпомогне изпълнението на мерки, чрез които ще се допринесе за подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания. В резултат от изпълнението на мерките по процедурата се очаква подобрение на природозащитното състояние на природни местообитания, предмет на опазване в мрежата Натура 2000. Дейностите, които ще се финансират и чрез които ще се постигнат поставените цели, са в изпълнение на мерките, посочени в Приложение № 1 към условията за кандидатстване.

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проект на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие “ на ОПОС 2014-2020 г.

Целта на процедурата е да се подпомогне изпълнението на мерки, чрез които ще се допринесе за подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания. В резултат от изпълнението на мерките по процедурата се очаква подобрение на природозащитното състояние на природни местообитания, предмет на опазване в мрежата Натура 2000. Дейностите, които ще се финансират и чрез които ще се постигнат поставените цели, са в изпълнение на мерките, посочени в Приложение № 1 към условията за кандидатстване.

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проект на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България – 2“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие “ на ОПОС 2014-2020 г.

Целта на процедурата е изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България чрез планиране и провеждане на регионални информационни кампании.

По настоящата процедура се предоставя финансиране за изпълнение на мярка 15 „Организация и провеждане на иновативни екологични събития“ и мярка 33 „Планиране и провеждане на поддържащи информационни кампании насочени към заинтересованите страни“ от Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД) за периода 2014 – 2020 г .

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проект на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици - 2“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие “ на ОПОС 2014-2020 г.

Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на видове защитени птици, чрез изпълнение на мерки от действащи към момента планове за управление на защитени зони (2 бр.) и планове за действие за видове (6 бр.).

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проекти на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие “ на ОПОС 2014-2020 г.

Целта на процедурата е определяне на възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за целеви видове от мрежата Натура 2000 за период от 10 години.

Дейностите, които са допустими за финансиране по настоящата процедура, са в изпълнение на мярка 20 „Разработване/актуализиране на планове за действие за приоритетни видове“ от Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000.

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проекти на документи по процедура чрез подбор на проекти „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие “ на ОПОС 2014-2020 г.

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проекти на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие “ на ОПОС 2014-2020 г.

Цел на процедурата е изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България, чрез планиране и провеждане на 25 регионални информационни кампании.

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проекти на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие “ на ОПОС 2014-2020 г.

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проекти на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие “ на ОПОС 2014-2020 г.

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проекти на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проекти на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“  по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.

Целта на процедурата е чрез финансирането с приоритет към дейности, които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците, да се подпомогне постигането на целите, заложени в чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по отношение на битовите отпадъци.