ИГРП

Управляващият орган публикува Индикативна годишна работна програма за 2024 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съгласувана от Комитета за наблюдение на програмата на 20.11.2023 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 от ПМС № 23/2023 г. за осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, управляващият орган на програмата публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. за 2024 г. Коментари може да се изпращат в срок до 22 октомври 2023 г. (неделя) на следната електронна поща: programming@moew.government.bg.

Управляващият орган на програмата публикува актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС), съгласувана от Комитета за наблюдение на ПОС чрез писмена процедура за неприсъствено вземане на решение, проведена в периода 07.07. - 03.08.2023 г.

Управляващият орган на програмата публикува актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС), съгласувана от Комитета за наблюдение на ПОС чрез писмена процедура за неприсъствено вземане на решение, проведена в периода 15.06. - 07.07.2023 г.

 

 

Управляващият орган на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС) публикува актуализирана Индикативната годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПОС 2021-2027 г., утвърдена на 28 април 2023 г.

Управляващият орган на програма „Околна среда“ (ПОС) 2021-2027 г. публикува Индикативната годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПОС 2021-2027 г., съгласувана от Комитета за наблюдение на програмата на второ заседание, проведено на 17 март 2023 г.

Управляващият орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. публикува Индикативната годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПОС 2021-2027 г., съгласувана от Комитета за наблюдение на програмата на първото му заседание, проведено на 2 декември 2022 г.

Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.