Индикативна годишна работна програма за 2024 г. – за коментари

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 от ПМС № 23/2023 г. за осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, управляващият орган на програмата публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. за 2024 г. Коментари може да се изпращат в срок до 22 октомври 2023 г. (неделя) на следната електронна поща: programming@moew.government.bg.

Проект на ИГРП на ПОС 2021-2027 г. за 2024 г.